Photo-Synthesis

ΟικονομίαΠρωτοσέλιδα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Μείωση ή απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το έτος 2021

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές
Ο Δήμος Καβάλας υπενθυμίζει στους πολίτες, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ότι για να τύχουν της απαλλαγής ή της μείωσης δημοτικών τελών που αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 21 Δεκεμβρίου 2020, πρέπει, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατόπιν ραντεβού, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας (Διοικητήριο Καβάλας).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2513 500373 – 374 – 375
Οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων:
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
🟠️ Εισόδημα έως 5.000 ευρώ (πλήρης απαλλαγή)
🟠️ Εισόδημα έως 7.000 ευρώ (μείωση 50%)
▪️Το ποσό του εισοδήματος προσαυξάνεται 10% για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου
ΑΠΟΡΟΙ
🟡 Εισόδημα έως 5.000 ευρώ (πλήρης απαλλαγή)
🟡 Εισόδημα έως 7.000 ευρώ (μείωση 50%)
🟡 Εισόδημα έως 9.000 ευρώ (μείωση 30%)
▪️Το ποσό του εισοδήματος προσαυξάνεται 10% για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου
Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των δημοτικών τελών:
1.Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση που κατοίκων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίζουν άδεια διαμονής των δικαιούχων και των προστατευόμενων μελών).
2.Δημοτική ενημερότητα ότι δεν οφείλουν στον Δήμο Καβάλας ή βεβαίωση ότι είναι ρυθμισμένες οι οφειλές τους και τηρούν την ρύθμιση τους.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του 2019 που εκκαθαρίστηκαν το 2020 συνοδευόμενο από το αντίστοιχο Ε1 όλων των μελών της οικογένειας με τα οποία συγκατοικούν. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5.Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας και το αποδεικτικό πληρωμής.
6.Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο στο taxisnet ή θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7.Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
8.Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας προστατευόμενου μέλους κλπ.)
Επιπλέον πρέπει να προσκομίσουν:
1.Οι μονογονεϊκές οικογένειες οποιοδήποτε διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο αποδεικτικό μονογονεϊκότητας. Μονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται εκείνη στην οποία ένας μόνο γονέας ασκεί εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάσεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων σύμφωνα με το αρθ. 9 Ν3812/09.
2.Οι άποροι εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ του έτους 2020 των μελών της οικογένειας, καθώς για να τύχουν μείωσης των δημοτικών τελών, δε θα πρέπει η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 150.000€ , προσαυξημένη κατά 10% για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε νοικοκυριό τις 250.000€
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ > Ή = ΜΕ 67%
🟢 Με εισόδημα έως 7.000 ευρώ (πλήρης απαλλαγή)
🟢 Με εισόδημα έως 11.000 ευρώ (μείωση 50%)
▪️Σε περίπτωση που το άτομο με αναπηρία ζει μόνο του το ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το 2019 (το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2020) είναι
– Έως 5.000,00€ πλήρης απαλλαγή
– Έως 7.000,00€ μείωση 50%
🟢 Για τις περιπτώσεις ΑΜΕΑ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των δημοτικών τελών:
– Στοιχεία ταυτότητας
– Δημοτική Ενημερότητα ότι δεν
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του 2019 που εκκαθαρίστηκαν το 2020 συνοδευόμενο από το αντίστοιχο Ε1 όλων των μελών της οικογένειας
– Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας και το αποδεικτικό πληρωμής
– Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκδοθεί για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή για οποιοδήποτε λόγο π.χ. κοινωνικές παροχές, φορολογικέ κ.α.) ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας είτε Απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, που να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν είτε βεβαίωση απογραφής στα μητρώα της Πρόνοιας εκδοθείσα από το 2012 και εξής. Σε κάθε περίπτωση στα παραπάνω προσκομιζόμενα έγγραφα θα πρέπει να αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου, το οποίο θα πρέπει να είναι ανώτερο ή ίσο του 67% και η χρονική διάρκεια ισχύος του
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
🟤 μείωση 50%
🟤 ηλικίας 25 έως 65 ετών
🟤 εισόδημα έως 7.000,00€ (προσαυξημένο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος)
Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των δημοτικών τελών:
1.Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση που κατοίκων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίζουν άδεια διαμονής των δικαιούχων και των προστατευόμενων μελών.
2.Δημοτική Ενημερότητα ότι δεν οφείλουν στον Δήμο Καβάλας ή βεβαίωση ότι είναι ρυθμισμένες οι οφειλές τους και τηρούν την ρύθμιση τους
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του 2019 που εκκαθαρίστηκαν το 2020 συνοδευόμενο από το αντίστοιχο Ε1 όλων των μελών της οικογένειας με τα οποία συγκατοικούν.
5.Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας και το αποδεικτικό πληρωμής.
6.Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο στο taxisnet ή θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7.Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
8.Αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ και βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες ανεργίας.
9.Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ του έτους 2020 των μελών της οικογένειας, καθώς για να τύχουν μείωσης των δημοτικών τελών, δε θα πρέπει η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 150.000€ , προσαυξημένη κατά 10% για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε νοικοκυριό τις 250.000€
10.Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, διακοπή ανεργίας κλπ.)
Οι ενδιαφερόμενοι όλων των κατηγοριών μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καβάλας (Παλαιολόγου 4).


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close