Photo-Synthesis

ΚοινωνικάΠρωτοσέλιδα

Ο Οργανισμός Λιμένος κάνει τον απολογισμό του

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές
Η Ο.Λ.Κ.   Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την διαχείριση τεσσάρων Λιμένων.

– Λιμένας Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  που εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση, τον τουρισμό, τον αλιευτικό στόλο και τον ναυταθλητισμό.

– Λιμένας Ν. Καρβάλης-Καβάλας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β» που εξυπηρετεί την εμπορική κίνηση.

– Λιμένας  Κεραμωτής που εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση από και προς το νησί της Θάσου, την διακίνηση χύδην φορτίων, τον τουρισμό και τον αλιευτικό στόλο.

– Λιμένας Ελευθερών που εξυπηρετεί την διακίνηση χύδην φορτίων , τον αλιευτικό στόλο και τον τουρισμό.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. εφαρμόζει τη λιμενική πολιτική της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες για τη ναυτιλία, τα λιμάνια και την ασφάλεια, συνεργάζεται με τους ΟΤΑ για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία της πόλης και στους στόχους των τοπικών κοινωνιών.

Πόλη,  λιμάνι και κοινωνικοί θεσμοί, οφείλουν να λειτουργούν συντονισμένα και συναινετικά για την εξυπηρέτηση της Εθνικής Οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών.  Είναι σημαντικό να κατανοεί κανείς την ιστορία του λιμανιού και της πόλης , ιδιαίτερα της αλληλεξάρτησης τους. Η γνώση της ιστορίας  βοηθάει στην ισορροπημένη ανάπτυξη πόλης και λιμένα, χωρίς εμμονές που εστιάζουν μόνο στις οικονομικές ανάγκες.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι σε κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και μέσα από τη λειτουργία της και τις επιχειρηματικές της αποφάσεις, σέβεται, προστατεύει και προωθεί το θεσμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Τα τελευταία χρόνια στην Ο.Λ.Κ. Α.Ε. υπάρχει ξεκάθαρο όραμα που αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από την αναδιαμόρφωση της επιχείρησης. Όραμα του οποίου η υλοποίηση επιδιώκεται μέσα από συγκεκριμένους στόχους, δράσεις και αξίες οι οποίες διαμορφώνουν τις ενέργειες, Διοίκησης και εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι  έχουν κατανοήσει την αποστολή τους, η οποία ευθυγραμμιζόμενη με την αποστολή του Οργανισμού, μετατρέπεται σε κοινή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου ανάπτυξης της εταιρείας, με ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Οι άοκνες προσπάθειες Διοίκησης και εργαζομένων, (μόνο δώδεκα εργαζόμενοι για τέσσερις λιμένες), στο πλαίσιο ευέλικτης και αποτελεσματικής διοικητικής λειτουργίας, έχουν προσδώσει μια εξαιρετική δυναμική.

Η Διοίκηση έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην οικονομική ανάπτυξη και θωράκιση της εταιρείας, έχοντας θετικές  οικονομικές επιδόσεις.

Η εταιρεία από το 2001 που μετατράπηκε από Λιμενικό Ταμείο σε Α.Ε. μέχρι και το 2012, παρουσίαζε πλην μίας χρονιάς (λόγω της απεργίας των Λιμενεργατών στην Θεσ/νίκη και μεταφοράς της εμπορευματικής κίνησης στον εμπορικό Λιμένα Καβάλας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄») ζημίες , με αποτέλεσμα οι σωρευμένες ζημίες να ξεπεράσουν το 50% του κεφαλαίου της εταιρείας.

 

ΕΠΙΔΟΣΗ – ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΚ Α.Ε.

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 & 2018  
   
Α. Ισολογισμός  
 Ίδια Κεφάλαια – Αποτελέσματα εις Νέον  
   
Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ  
 
  2012   2018  
Ίδια Κεφάλαια 4.159   6.088  
Ποσοστιαία Μεταβολή   46,38%    
 
Ενσώματες  ακινητοποιήσεις  
Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ  
 
  2012   2018  
Αξία κτήσεως 6.731   9.804  
Σωρευμένες αποσβέσεις (4832)   (6704)  
Αναπόσβεστη αξία 1899   3100  
Ποσοστιαία Μεταβολή Αξίας κτήσεως   45,65%    
 
 Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα  
Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ  
  2012   2018  
 Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 1.898   4.109  
Ποσοστιαία Μεταβολή   116,49%    
Β. Αποτελέσματα χρήσεως  
 Έσοδα  
Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ  
  2012   2018  
 Έσοδα 1612   2870  
Ποσοστιαία Μεταβολή   78,04%    
   
 Κόστος πωλήσεων  
Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ  
  2012   2018  
 Κόστος πωλήσεων 1.176   1.646  
Ποσοστιαία Μεταβολή   39,97%    
                 
 EBITDA  
Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ  
 
  2012   2018  
EBITDA 0   873  
         
 Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους  
Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ  
  2012   2018  
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (527)   533  
         
 Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή  
Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ  
  2012   2018  
Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή (527)   533  
(Σύνολο Καθαρών Αποτελεσμάτων Χρήσεως Μέσος Αριθμός Μετοχών)      
Αριθμοδείκτες Ρευστότητας  
 
Αριθμοδείκτης Ρευστότητας 2012   2018  
Γενική Ρευστότητα   (Διαθέσιμα + Απαιτήσεις +Αποθέματα) 4,94   5,19  
 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
Κεφάλαιο Κίνησης  
Κεφάλαιο Κίνησης 2012   2018  
Κεφάλαιο Κίνησης  Ενεργητικό-Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.012   4.543  
   
Εσωτερική Αξία Μετοχής  
Τα ποσά απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ  
 
Εσωτερική Αξία Μετοχής 2012   2018  
Εσωτερική Αξία        Μετοχής  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.159   6.088  
         
Αριθμοδείκτης Περιουσιακής Διάρθρωσης  
Αριθμοδείκτης Περιουσιακής Διάρθρωσης 2012   2018  
Κάλυψη Τόκων       Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων & Τόκων -583,49%   600,72%  
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας  
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 2012   2018  
Μικτό Περιθώριο Κέρδους -1,99%   2,01%  
Καθαρό Περιθώριο Κερδους -55,16%   27,19%  
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) -12,67%   8,75%  
Δύναμη βάσης  Κερδοφορίας ΔΒΚ -12,81%   5,04%  

Ολοκληρώσαμε την διαδικασία εκσυγχρονισμού της οργανωτικής δομής της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (ΚΕΟΛ, ΓΚΠ, περιγράμματα θέσεων και σύστημα αξιολόγησης).

Προχωρήσαμε σε κτηματολογικές εγγραφές της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου που αφορούν την χερσαία ζώνη λιμένα σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.

Ολοκληρώσαμε τις  προβλεπόμενες διαδικασίες για τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων της Χ. Ζ. Λιμένα Καβάλας, που δεν είναι αναγκαίοι στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ώστε  να παραχωρηθούν στον Δήμο Καβάλας.

Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το Λιμάνι της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου.

Ολοκληρώσαμε την δράση SEA2SEA , αντικείμενο της οποίας είναι η στρατηγική μελέτη για την ανάπτυξη ενός διατροπικού δικτύου μεταφορών μεταξύ των Λιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης με τα Λιμάνια Μπουργκάς και Βάρνας.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας, την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και το  Επιμελητήριο Καβάλας, δρούμε για την αύξηση (ανάπτυξη)  του τουρισμού κρουαζιέρας. Μετά από δύο δύσκολες χρονιές το 2018 και το 2019, οι επιβεβαιωμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για το 2020 παρουσιάζουν ιδιαίτερα σημαντική αύξηση. Ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα για την απομάκρυνση όλων των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων από τους λιμένες αρμοδιότητας μας.

Προχωρήσαμε στην αναβάθμιση του συστήματος ασφάλειας και παρακολούθησης στους δύο λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος αρμοδιότητας μας, σύμφωνα με τον διεθνή κώδικα ασφαλείας ISPS.

Προχωρήσαμε  στην αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED, σε όλους τους Λιμένες αρμοδιότητας μας.

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η διαδικασία προσλήψεων για την κάλυψη δύο θέσεων ΔΕ Διοικητικού.

Εμπορικός Λιμένας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄»

Σε διαδικασία αξιοποίησης μέσω παραχώρησης βρίσκεται ο εμπορικός Λιμένας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β .

Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 το έργο της κατασκευής του αποσπασμένου μόλου μήκους 200μ., προϋπολογισμού 13,8 εκατ. ευρώ.

(Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)

Ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο  του 2019 το έργο «επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος, δυτικού τομέα» μήκους 510 μ. προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)

Εκπονούνται  οι υπολειπόμενες μελέτες από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, με τις οποίες ολοκληρώνεται το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Νέας Μονής  Σιδηροδρομικής Γραμμής (Ν.Μ.Σ.Γ.) μήκους 31,8 χλμ. που θα συνδέει τον εμπορικό λιμένα Καβάλας με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη -Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Τοξοτών Ξάνθης.

Διευρύναμε  το πεδίο εφαρμογής του συστήματος ποιότητας (ISO) για την φόρτωση- εκφόρτωση φορτίων, για όλα τα φορτία πλην των χύδην υγρών.

Σε διαδικασία έγκρισης βρίσκεται η επικαιροποίηση  του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Προσδοκούμε  την κατάθεση και ψήφιση της τροπολογίας  «χρήσεις γης σε χερσαία ζώνη λιμένα».

Επιβατικός Λιμένας  «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Το 2017 ολοκληρώθηκαν δύο σημαντικά αλληλένδετα έργα. Πρόκειται για την θωράκιση και την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 80 μέτρα συνολικού προϋπολογισμού  14,8 εκατ. ευρώ. (Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης)

Ολοκληρώθηκε το  2016 το έργο «κατασκευή των πλωτών εγκαταστάσεων » προϋπολογισμού 6  εκατ. ευρώ.  (Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης) Πλέον υπάρχει δυνατότητα ελλιμενισμού για  περίπου 240 τουριστικά και ναυταθλητικά σκάφη. Παράλληλα προχωρήσαμε σε διάφορες παρεμβάσεις, ώστε το έργο των πλωτών εξεδρών να γίνει πιο ασφαλές, πιο λειτουργικό και η παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Ολοκληρώθηκε με ΚΥΑ η παραχώρηση κτιρίου από την ΟΛΚ ΑΕ  για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιμένος Καβάλας.

Σε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ παραχωρήσαμε, προχωρώντας παράλληλα σε διάφορες παρεμβάσεις, χώρο στην αίθουσα επιβατών, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες, παροχή πρώτων βοηθειών όλο το 24ωρο.

Τον Αύγουστο του 2016 ολοκληρώσαμε έργο που αφορά καθαρισμό του βυθού από φερτά υλικά, τοποθέτηση προσκρουστήρων, παροχή υδροδότησης στον προσήνεμο μόλο, αυξάνοντας τις θέσεις ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων.

Τον Οκτώβριο του 2017 εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Λιμένα.

Την άνοιξη του 2018 εγκρίθηκε η μελέτη στάθμευσης και προχωρούμε σταδιακά  τα προβλεπόμενα έργα εφαρμογής της.

Τον Δεκέμβριο του 2018 εντάχθηκε στο ΠΔΕ του ΥΝΑΝΠ η μελέτη του έργου «Επέκταση κρηπιδωμάτων και προσήνεμου μόλου καθώς και δίκτυα Η/Μ στη Χ.Ζ. της ιχθυόσκαλας, στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας»,  προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Συντάξαμε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και απομένει η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με την  Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, η πρόταση, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, έργο δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτροδότησης  και υδροδότησης ελλιμενισμένων σκαφών, επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου και τοποθέτηση προσκρουστήρων στον προσήνεμο μόλο, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ, απαραίτητες υποδομές για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων. Το έργο βρίσκεται σε διαδικασίες δημοπράτησης.

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται η αξιοποίηση των πρώην παλαιών αποθηκών, που μετατρέπονται σε σύγχρονο πολυχώρο, στον οποίο θα δημιουργηθεί και  terminal για τα κρουαζιερόπλοια και τα υδροπλάνα.

Επιδιώκουμε την μεταφορά των υπηρεσιών της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, της 2ης  Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος και της Πλοηγικής Υπηρεσίας, σε τμήμα του κτιρίου των Τελωνιακών Αποθηκών που βρίσκεται εντός της Χ. Ζ. Λιμένα Καβάλας, στοχεύοντας στην αξιοποίηση του κτιρίου που στεγάζει την Ο.Λ.Κ. Α.Ε. , το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας αλλά και ιδιώτες, ως ξενοδοχείο, με πολλαπλά οφέλη για τον Οργανισμό και την τοπική κοινωνία.

Σε συνεργασία με την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας υποβάλαμε  τεχνικό δελτίο, που αφορά τη μελέτη του έργου « Διαπλάτυνση   και επέκταση υπήνεμου μόλου Λιμένα Καβάλας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  προϋπολογισμού 288.777,71 ευρώ, στην  Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, προσβλέποντας στη χρηματοδότηση της μελέτης. Το έργο έχει στόχο την εξασφάλιση σε μέγιστο βαθμό των επιθυμητών συνθηκών ηρεμίας εντός της λιμενολεκάνης και ασφάλειας ελλιμενισμού πλοίων και σκαφών.

Ώριμο 100% από πλευράς μελετών και αδειοδοτήσεων είναι το έργο «ανάπλαση τμήματος Χ.Ζ.Λ. Καβάλας επί της οδού Αβέρωφ». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 887.000 ευρώ, αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της ΟΧΕ 2 «Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού». Το έργο έχει στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της εικόνας της πόλης, την βελτίωση της αστικής κινητικότητας, τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και τη δημιουργία φιλικών χώρων, ευχάριστων στη διαμονή.

Αποστείλαμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επικαιροποιημένο  τεχνικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4568/2018, με στόχο την αδειοδότηση λειτουργίας υδατοδρομίου.

Εκπονήσαμε  τεχνικό υπόμνημα και μελέτη διερεύνησης εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης  τουριστικού Λιμένα και θα την θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση, στο αναπτυξιακό συνέδριο που στοχεύουμε να διοργανώσουμε για τα εκατό χρόνια λειτουργίας της Λιμενικής Επιτροπής- Λιμενικού Ταμείου- Οργανισμού Λιμένα Καβάλας, αναδεικνύοντας την ιστορική συμβολή τους αλλά και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό μας για το παρόν και το μέλλον των λιμένων μας.

Σε διαδικασία έγκρισης βρίσκεται η τροποποίηση  του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου  και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Λιμένα, όσο αφορά τις χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης.

Σε διαδικασία έγκρισης βρίσκεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Λιμένα.

Συμμετέχουμε στη πρόταση ELEMED-PORTS  CEF 2019 ως εταίρος σε κοινοπρακτικό σχήμα, με συντονιστή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο- Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών, με στόχο την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της δράσης «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Λιμένα, εγκατάσταση Λιμενικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, ηλεκτροδότηση πλοίων (coldironing), σταθμούς φόρτισης υβριδικών οχημάτων».

Σε διαδικασία γνωμοδοτήσεων βρίσκεται η αρχιτεκτονική μελέτη «Πέργκολες καταστημάτων στη χερσαία ζώνη Λιμένα Καβάλας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με στόχο τη βελτίωση της αισθητικής, της εικόνας της πόλης προς τους επισκέπτες της και την εξασφάλιση επαρκών οδεύσεων πεζών και ΑμεΑ.

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας συνεχίζει τις παρεμβάσεις σε μια προσπάθεια ανάπτυξης νέων λιμενικών υποδομών, αναβάθμισης  λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, ανάπλασης της χερσαίας ζώνης. Στόχος είναι μέσα από μία σειρά συντονισμένων ενεργειών ο Λιμένας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» να αποτελεί ένα σύγχρονο και ασφαλές Λιμάνι, να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το παραλιακό μέτωπο της πόλης στη νέα του μορφή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών. Πρόκειται για έργα που έχουν αλλάξει και θα αλλάξουν δραστικά την εικόνα της θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης του Λιμένα Καβάλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Λιμένας Κεραμωτής

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση μελέτης ανακατασκευής της παλαιάς σκάλας. Εγκαταστήσαμε pillars υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σκαφών.

Παραχωρήθηκε από τον Οργανισμό, με την έκδοση της απαραίτητης Κ.Υ.Α. κτίριο επί της Χ.Ζ.Λ. στο Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κεραμωτής, για την στέγαση του.

Με την έγκριση  του  Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου ξεκινούμε τις διαδικασίες εκπόνησης μελέτης κατασκευής  αίθουσας επιβατών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται διάφορες παρεμβάσεις βελτιστοποίησης του περιβάλλοντος στην χερσαία ζώνη, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Λιμένας Ελευθερών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Εγκαταστήσαμε pillars υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σκαφών.

Επιδιώκουμε να μας αποδοθεί το κρηπίδωμα που χρησιμοποιούσε η βιομηχανία SOFTEX.

Η οικονομική πορεία-επίδοση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. σύμφωνα με την «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» κρίνεται θετική, σταθερά ανοδική, βιώσιμη με ισχυρές ταμειακές ροές και λειτουργική κερδοφορία. Είμαστε ίσως ο μόνος Οργανισμός Λιμένος που έχουμε ΚΕΟΛ, ΓΚΠ, περιγράμματα θέσεων και πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά τη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού. Τηρούμε απαρέγκλιτα την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (κώδικας ασφαλείας ISPS, παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων, αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης) κ.α.. Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. διαθέτει επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο για την αξιοποίηση και ανάπτυξη όλων των λιμένων αρμοδιότητας της, το οποίο επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με την Εθνική Λιμενική Πολιτική.

 Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close