Photo-Synthesis

ΚοινωνικάΣημαντικά

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ των Εφημερίων Ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές

 

… της Τρίτης 20ης Νοεμβρίου 2018

 

 

Οι ογδόντα πέντε (85) εφημέριοι ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου στην τακτική μηνιαία Ιερατικὴ Σύναξή τους, με την παρουσία και την ενημέρωση του Σεβασμιωτά-του Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στεφάνου για το μεγάλο θέμα που ανέκυψε τελευ­ταία στις Σχέσεις μεταξὺ Εκ­κλη­σίας & Πολιτείας, ένεκα του οποίου συνεκλήθη εκτάκτως και η Ιερὰ Σύνοδος της Σεπτής Ιεραρ­χίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της 16-11-2018 υπὸ την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκό­που Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, μετὰ απὸ τρίωρη διαλογικὴ συζήτηση απεφάσισαν και συνεσκέφθησαν να συντάξουν την παρούσα

ΟΜΟΦΩΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ με την οποία :

 

  1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ άμεσα, απόλυτα και κατηγορηματικὰ την ο­ποια­­δήποτε προσπάθεια και διάθεση δημιουργίας ψευδών εντυπώσε­ων, περί της δήθεν διαφορετικής απόψεως μεταξὺ όλων των Κληρι­κών-Εφημερίων, οι οποίοι σέβονται ολοθύμως την ομόφωνη Απόφα­ση της Ιεράς Συνόδου της Σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελ­­­­λά­δος της 16ης Νοεμβρίου 2018, όπως αυτὴ καταγράφεται στο επί­σημο ανα­κοι­νωθέν αυτής.
  2. ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ καί ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ την Απόφαση αυ­τή, α) περὶ της συνεχίσεως του διαλόγου με την Πολιτεία επὶ θεμά­των κοινού ενδιαφέροντος, β) περὶ της συγκροτήσεως Ειδικής Επι­τρο­­πής της Ιεράς Συνόδου, αποτελουμένης απὸ Ιεράρχες, Νομικούς, Εμπει­ρογνώ­μονες και Εκπροσώπους του Εφημεριακοῦ Κλήρου για την με­λέτη των θεμάτων αυτών, και γ) περὶ της παραμονής στο υφ­ιστά­­μενο καθεστὼς μισθοδοσίας των κληρικών και των λαϊκών υπαλ­λή­λων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
  3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ως πνευματικὸ Πατέρα τον Επίσκοπο και Μητροπολίτη τους κ. Στέφανο, όπως και την Σεπτὴ Ιεραρχία της Ορ­­­θο­δόξου Εκκλησίας της Ελλάδος και ΔΗΛΩΝΟΥΝ υπευθύνως ό­τι ο ιερὸς Κλήρος της τοπικής μας Εκκλησίας ΣΕΒΕΤΑΙ απολύτως το Συν­οδικὸ Σύστημα της αγίας μας Εκκλησίας, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ την κα­τάσταση που δημιουργήθηκε με ενότητα και ομοψυχία, με ηρεμία και νηφαλιότητα, με προσευχὴ και προσοχή, τονίζοντας ότι η Ορθό­δο­­ξη Χριστιανικὴ Εκκλησία έχει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιη­σού Χριστὸ και μέλη του Σώματος αυτού είμεθα όλοι εμείς, ο ιε­ρὸς Κλήρος και ο ευσεβὴς Λαὸς, όλοι μας βαπτισμένοι στο όνομα της αγίας και ομοουσίου Τριάδος.
  4. ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ την απαξίωση του ιερού Κλήρου απὸ ορισμένους, οι οποίοι είτε απὸ άγνοια, είτε απὸ ιδιοτέλεια τον κατηγορούν στο σύν­ολό του για πλουτισμό, χρηματισμὸ και καλοπέραση. Οι κληρικοί μας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και δεν μισθοδοτούνται α­πὸ το Ελληνικὸ Κράτος μας επειδὴ είναι απλώς δημόσιοι υπάλληλοι και εκκλησιαστικοὶ λειτουργοί. Ο ιερὸς Κλήρος μισθοδοτείται απὸ το Ελληνικὸ Κράτος σε αντιστάθμισμα προς την εκκλησιαστικὴ περιου­σία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία κατὰ καιροὺς παρεχωρήθη στην πολιτεία, με συμφωνίες καταγεγραμμένες και ανεγνωρισμένες νομικὰ και ουσιαστικά, σε αναγνώριση των θυσιών, των κόπων και της μοναδικής στὸν κόσμο προσφοράς της Εκκλησίας και του ιερού Κλήρου της στα τετρακόσια χρόνια της σκλαβιάς και στην απελευθέ­ρωση της αγαπημένης μας Πατρίδος, της Ελλάδος μας, όπως επίσης και για την τεραστία συμβολή του στην κοινωνία, στην φιλανθρωπία και στην κοινωνικὴ καταξίωση των πασχόντων αδελφών μας σε προ­ηγούμενες δύσκολες εποχές, όπως και στην σημερινή.
  5. ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ με νηφαλιότητα, με περισυλλογή, με προσευχὴ και πολλὴ σκέψη, στην οποιασδήποτε μορφής αποχριστιανοποίηση της πατρίδος μας, στους τομείς του πολιτισμού, των ελληνικών και ορ­θοδόξων χριστιανικών παραδόσεών μας, της χριστιανικής παιδεί­ας, της ευλογημένης οικογενείας, του ορθοδόξου χριστιανικού γάμου και της κοινωνίας μας.
  6. ΔΗΛΩΝΟΥΝ ως φορολογούμενοι έλληνες πολίτες και κληρι­κοὶ του κράτους μας ότι ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ την εν όψει της ανα­θεωρήσεως του Συντάγματος της Ελληνικῆς Δημοκρατίας, οποια­δή­ποτε αλλαγή, παραποίηση ή κατάργηση του προοιμίου του Συντάγ­ματός μας, το οποίο εγράφη απὸ τους ενδόξους προγόνους μας, με τα αίματα και τους αγώνες τους, με τις θυσίες και τους κόπους των, («υ­πὲρ Πίστεως και Πατρίδος» έγραψαν και είπαν), σαν μιὰ ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης πρὸς τον άγιο Τριαδικὸ Θεό μας, για το με­γά­λο δώρο της ελευθερίας που ήλθε σαν θείο δώρο με την μοναδικὴ στον κόσμο Ελληνικὴ Επ­ανάσταση εναντίον της σκλαβιάς του 1821, η οποία ΟΥ­ΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ με την ταξικὴ επανάσταση της Γαλλίας του 1789, και με το σύνταγμά της, όπως κάποιοι αδαείς και ά­μοιροι της ιστορικής αληθείας επιθυμούν να λένε κατὰ καιρούς.
  7. ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ την οποιαδήποτε ΑΛΛΑΓΗ των άρθρων 3 και 13 του Συντάγματος, εν όψει οποιασδήποτε θρησκευτικής ουδετε­ρό­τητος, δεδομένου ότι άχρι τούδε τα συγκεκριμένα άρθρα δεν προσ­βάλ­λουν καμμία θρησκεία, η οποία λειτουργεί μαζύ με τους πιστούς της, μέσα στην επικράτεια του Ελληνικού Κράτους μαζὺ με τους λει­τουργούς της, και δεν έχει προ­κύψει κανένα απολύτως πρόβλημα που να επιβάλλη μια τέτοια παρέμβαση στα εν λόγω άρθρα του Συντάγ­ματός μας. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ, βάσει του ισχύοντος Συντάγμα­τος, ενώ «επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικῆς Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού (3,1)», «κάθε γνωστὴ θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικὰ με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπὸ την προστασία των Νόμων (13,2)» και «κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρὶς νόμο, που ορίζει και τον τύ­πο του (13,5)».
  8. ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ την απορία τους, πώς ερμηνεύουν και πώς κατα­νοούν οι ορισμένοι που κατὰ καιροὺς επιθυμούν τον λεγόμενο χωρισμὸ «Εκκλησίας και Πολιτείας» και για ποιὸ λόγο δεν μάς καταγράφουν πώς θα υφίστανται σε σχέση με την Εκκλησία στην οποία εβαπτί­σθη­­καν και ανήκουν ουσιαστικώς, εκείνοι που θα διαχωρισθούν από την Εκκλη­σία.

 

 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ-ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

 

20-11-2018Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close