ΚοινωνικάΠρωτοσέλιδα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας- Δείτε τα θέματα

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΔΙΟΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ: Α) ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΙ Β) ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση της με αριθμό 151/2023 απόφασης, του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με θέμα: «Έγκριση Υποβολής Τεκμηριωμένης Έκθεσης περί υπαγωγής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔHMΩΦΕΛΕΙΑ», στις διατάξεις του άρθρου 52 του Νόμου 5056/2023 – ΦΕΚ Α163/6.10.2023 με τίτλο «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2023.

3. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2023.

4. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2023.

5. Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «CURE+ Centers for Urban Resources, Reuse and Remanufacture» (Κέντρα για την Επανάχρηση και Ανακατασκευή Αστικών Αποβλήτων).

6. Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καβάλας, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥ∆Ε-ΤΠΕ) και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ) µε αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi, hotspots) στους οικισμούς του Δήμου µε πληθυσμό άνω των 1.000 μονίμων κατοίκων.

7. Διαβίβαση εισήγησης για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του Ενταγμένου Έργου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»: «Αναβάθμιση γηπέδων στο ΔΑΚ Αλεξάνδρα Δήμογλου», Προϋπολογισμού: 1.584.914,87€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με βάση την προσφορά της υπ΄αριθ. πρωτ. 12813/19-2-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΨΖ46ΜΤΛ6-Ζ0Η) απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση υποδομών του Δ.Α.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και χορήγηση οριακής προθεσμίας 3 μηνών επιπλέον της αρχικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευές – επισκευές – συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων».

9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΒΑΚ: Ανανεώσεις – Αναβαθμίσεις – Διαμορφώσεις Χώρων Πρασίνου Δήμου Καβάλας έτους 2023».

10. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Κατασκευή παιδικών χαρών».

11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση και Επέκταση Δικτύου Πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη».

12. Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. με αύξηση οικονομικού αντικειμένου λόγω αναθεωρήσεων του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» με MIS 5029256.

13. Χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καβάλας».

14. Έγκριση χορήγησης έβδομης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» MIS: 5001360 (Ενάριθμος: 2017ΣΕ27510039).

15. Παράταση τμηματικών προθεσμιών της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στρατηγικής για την σύνταξη του σχεδίου ΒΑΑ 2021-2027 Δήμου Καβάλας».

16. Χορήγηση (2ης) παράτασης της 1ης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και Επέκταση Δικτύου Πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη» (MIS 5008109).

17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021».

18. Χορήγηση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικού περιβόλου και χώρου θεάτρου του Φρουρίου για την προσβασιμότητα ΑμεΑ».

19. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων 2020-2021».

20. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων έτους 20202021».

21. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές – Επισκευές – Συντηρήσεις ποτιστρών και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων 2020-2021».

22. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές – Επισκευές – Συντηρήσεις ποτιστριών και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων 2019».

23. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων έτους 2022-2023».

24. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων έτους 2022-2023».

25. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος επί της οδού Τενέδου 19, Καβάλα.

26. Ορθή επανάληψη διαβίβασης εισήγησης σχετικά με την τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Φωτήλα, έμπροσθεν του υποκαταστήματος της Alpha Bank, για την αποτροπή στάθμευσης επ’ αυτού.

27. Έγκριση της υπ’ αριθ. 69/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, οικονομικού έτους 2022».

28. Έγκριση της με αριθμό 72/2023 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ’ Τριμήνου προϋπολογισμού Δημοτικού Ωδείου οικ. έτους 2023».

29. Έγκριση Πρόσληψης ωφελούμενων στο Δήμο Καβάλας στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

30. Έγκριση Επιμήκυνσης χρόνου Επιχορήγησης του Δήμου Καβάλας στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών κατά 12 μήνες.

31. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο “DIGIMEDFOR: Digital tools and technology systems for the sustainable management of Mediterranean forest resources”( Ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογικά συστήματα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασικών πόρων της Μεσογείου) του προγράμματος Horizon.

32. Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας για το έτος 2024.

33. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2023 υπ. αριθμ. 9.

34. Έγκριση της υπ΄αριθ. 12/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καβάλας που αφορά Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

35. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών / υπηρεσιών.

36. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών / υπηρεσιών.

37. Παραχώρηση του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Βερούλειο για την διεξαγωγή αγώνων στην ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ στα πλαίσια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Κ-14 και Κ16. περιόδου 2023-2024.

38. Παραχώρηση του κλειστού Δ.Α.Κ. «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στον Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ Καβάλας για την διοργάνωση του 16ου KIDS OPEN TAE KBO NTO Καβάλας στις 18/02/2024.

39. Παραχώρηση του κλειστού Δ.Α.Κ. «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στον Αθλητικό Σύλλογο Μαχητικών Τεχνών Καβάλας για την διοργάνωση διεθνούς προπονητικού σεμιναρίου στις 26-27-28/01/2024.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.

Ετικέτες


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close