Photo-Synthesis
Συγγυρίδης Εμπορία Αυτοκινήτων

ΠολιτικήΠρωτοσέλιδα

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας (ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ)

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας με τα παρακάτω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
 2. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων του Δήμου Καβάλας για το χρονικό διάστημα από 01-09-2019 έως 31-12-2023.
 3. Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Καβάλας για την χρονική περίοδο από 01-09-2019 έως 31-12-2023.
 4. Συγκρότηση: α) της Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως -Ρυθμιστικού -Συνοικιών και β) της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως 31/12/2023.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καβάλας για τη χρονική περίοδο από 01-09-2019 έως 31-12-2023.
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Καβάλας, για τη χρονική περίοδο από 1/9/2019 έως 31/12/2023.
 7. Συγκρότηση Επιτροπών: α) Αστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, β) Καταστροφής αντικειμένων, γ) Ελέγχου επιχειρήσεων για το τέλος παρεπιδημούντων και δ) Ελέγχου βοσκοτόπων, για το χρονικό διάστημα 01/09/2019 έως 31/12/2023.
 8. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Καβάλας στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος (ΣΔΙΠΕ) για την τετραετία 01-09-2019 έως 31-12-2023, σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3463/2006(Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του Ν.4623/2019(Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κλπ.)
 9. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α.» για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
 10. Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να συμμετέχουν ως μέλη των Επιτροπών διαχείρισης των προγραμμάτων: α) Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020(ΕΔΤΠ) (Μονοταμειακό) και β) Μέτρο 19 Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη του ΠΑΑ 2014-2020 (Πολυταμειακό).
 11. Ορισμός Προέδρων και μελών  Διοικητικών Συμβουλίων στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες: α) «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και β) «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 12. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στο Δ.Σ. της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών) και φέρει την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Καβάλας».
 13. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Καβάλας για τη συμμετοχή στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
 14. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου τηλεφωνικών κλήσεων.
 15. Έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
 16. Έγκριση ή μη της με αριθμό 192/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας.
 17. Έγκριση του Σχεδίου κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 18. Έγκριση του Σχεδίου κανονισμού προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Καβάλας.
 19. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 – Κ.Σ. Καβάλας/Θάσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5029035 του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», ΤΕΒΑ 2014 – 2020.
 20. Γ΄ Κατανομή έτους 2019 ποσού ύψους 215.266,61 ευρώ συνολικά και συγκεκριμένα 115.266,61 ευρώ στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και 100.000,00 ευρώ στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 21. Υποβολή αίτησης ένταξης για χρηματοδότηση υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων μνημείων – «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ», «ΜΕΓΑΡΟ WIX», και «ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΟΥΛΑ» – στο Δήμο Καβάλας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων» – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
 22. Έγκριση δέσμευσης συμπερίληψης της πράξης «Αποκατάσταση των χαρακτηρισμένων μνημείων – “ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ”, “ΜΕΓΑΡΟ WIX” και “ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΟΥΛΑ” – στο Δήμο Καβάλας» στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καβάλας.
 23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2018».
 24. Έγκριση της Α’ Φάσης Συγκοινωνιακής Μελέτης μέρους της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή μελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζόδρομους».
 25. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή μελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζόδρομους».
 26. Παράταση του έργου «Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2017».
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου όδευσης τυφλών στο κέντρο της πόλης έτους 2017».
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης 2017».
 29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δρόμου πρόσβασης για το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας».
 30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στη Δ.Ε.  Καβάλας».
 31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής  Βιβλιοθήκης».
 32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές – Κατασκευές στο κτίριο πρώην ΕΟΚ για μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου».
 33. Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ναυπλίου 4 λόγω εισόδου – εξόδου χώρου στάθμευσης.
 34. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 1062 στο Περιγιάλι Καβάλας.
 35. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στις αρχικές ιδιοκτησίες 0101764, 0101640 και 0101634, με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα το 02 στο Γ1015 το 01 στο Γ1009 το 01Ν στο Γ990 και το 02 στο Γ1006, στο Περιγιάλι Καβάλας.
 36. Αναγνώριση οδού προ του 1923 πάροδος των οδών Ηφαιστίωνος και Ιφιγενείας στην Καβάλα.
 37. Γνωμοδότηση για έργο εντός αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου.
 38. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης 16988,81 τ.μ. στην Νέα Καρβάλη.
 39. Επιστροφή προνοιακών επιδομάτων.
 40. Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου Ν. Καρβάλης και Χαλκερού για διεξαγωγή αγώνων αθλητική περίοδο 2019-2020.
 41. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου «Αν. Καραγιάννη».
 42. Παραχώρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Ζυγού για διεξαγωγή αγώνων αθλητική περίοδο 2019-2020.
 43. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
 44. Διαγραφή Θέσης Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών από τη Λαϊκή Αγορά της Καβάλας


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close